Gedetailleerde informatie over rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Privacyverklaring en -beleid

Het doel van deze Privacykennisgeving is om bezoekers van de website https://webserve.hu die wordt beheerd door de Gegevensverwerker ("Website" of "Site") en klanten ("Betrokkene") te informeren over alle feiten met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens, hun rechten en rechtsmiddelen vóór de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Deze Privacykennisgeving bevat ook de interne regels en maatregelen die van toepassing zijn op de Verwerkingsverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat zijn verwerking voldoet aan de wetgeving die in punt 3 is uiteengezet, en vormt daarom het beleid van de Verwerkingsverantwoordelijke inzake de verwerking van de persoonsgegevens van Betrokkenen.

Deze Privacykennisgeving wordt door de Gegevensbeheerder op zijn Website gepubliceerd.
In het kader van deze Privacyverklaring:

"persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een nummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

"verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens;

"voor de verwerking verantwoordelijke": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor de verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of specifieke criteria voor de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke ook worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten;

"verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

"ontvanger": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam aan wie of waarmee persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens in het kader van een individueel onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of de lidstaten zijn geen ontvangers; de verwerking van deze gegevens door deze overheidsinstanties moet voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsregels in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking;
Gegevensbeheerder en -verwerker

Gegevensbeheerder: webserve.hu ; [email protected]
Gegevensverwerker, hostingprovider: cweb.hu ; [email protected]

De beheerder neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens van gebruikers die op de website worden verwerkt, te beschermen.

Belangrijkste wetgeving over gegevensverwerking en hun afkortingen

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ("GDPR")
Wet CXII van 2011 inzake het recht op informatieve zelfbeschikking en vrijheid van informatie ("Infotv.").
Wet CVIII van 2001 betreffende bepaalde aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij ("Eker tv.")
Principes van gegevensbeheer (kwaliteitsbeleid)
Eerlijkheid, wettigheid en transparantie

De Verwerkingsverantwoordelijke voert de verwerkingsactiviteiten (met inbegrip van het verzamelen en verwerken van gegevens) waarnaar in deze Verklaring wordt verwezen, eerlijk uit, in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens en op transparante wijze voor de Betrokkene.

Doelgerichtheid

De Gegevensverwerker verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in deze Verklaring worden uiteengezet en maakt deze uitsluitend openbaar om deze doeleinden te verwezenlijken, in overeenstemming met deze Verklaring en de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. De verwerkte persoonsgegevens mogen uitsluitend openbaar worden gemaakt aan de personen die bij de doeleinden betrokken zijn.
Gegevenseconomie

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de betrokkene alleen vragen om persoonsgegevens te verstrekken die toereikend, ter zake dienend en strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking en zonder welke de verantwoordelijke voor de verwerking zijn diensten niet zou kunnen verlenen of niet zou kunnen verlenen zoals hij heeft toegezegd.
Nauwkeurigheid

De betrokkenen zijn verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op de website. Het is echter ook de verantwoordelijkheid en verplichting van de Betrokkene om vooraf toestemming van de Betrokkene te verkrijgen als hij zijn eigen persoonlijke gegevens niet verstrekt.

Indien de betrokkene de verantwoordelijke voor de verwerking ervan op de hoogte stelt dat zijn/haar gegevens niet correct zijn, zorgt de verantwoordelijke voor de verwerking er onverwijld voor dat deze gegevens worden gewist of gecorrigeerd zoals beschreven in deze kennisgeving.
Beperkte houdbaarheid

De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt ervoor dat de persoonsgegevens slechts zolang worden opgeslagen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking bepaalt derhalve de duur van de opslag van de gegevens in overeenstemming met dit beginsel.
Gegevensbeveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt alle noodzakelijke maatregelen om te zorgen voor een veilige en niet-destructieve behandeling van zowel papieren als elektronisch opgeslagen gegevens en voor de instelling en werking van de noodzakelijke systemen voor gegevensbeheer. De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt ervoor dat de verwerkte gegevens niet door onbevoegden kunnen worden ingezien, bekendgemaakt, doorgegeven, gewijzigd of verwijderd. De verantwoordelijke voor de verwerking doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet per ongeluk worden beschadigd of vernietigd. De verantwoordelijke voor de verwerking legt bovengenoemde verplichting ook op aan de verwerkers die hij bij zijn verwerkingsactiviteiten gebruikt.

Dit omvat virus- en firewallbescherming op computers en fysieke bescherming van gegevens en opslagapparaten. Computers en databases zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen. Van elektronische gegevens wordt een back-up gemaakt.

De Gegevensbeheerder zal altijd voldoen aan de meest recente eisen/normen, waaronder de lengte en ondertekeningsalgoritmen van SSL/TLS-sleutels.

Ordergerelateerde gegevensverwerking

Doel van de gegevensverwerking: uitvoering van de bestelling, levering van het product, contact voor orderbevestiging en levering

Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk voor de uitvoering van het contract - Artikel 6 (1) (b) GDPR, § 13/A van de Eker tv.

Betrokken categorieën: klanten die bestellingen plaatsen via de website

Verwerkte gegevens: naam van de klant, afleveradres (provincie, gemeente, postcode, straatnaam, huisnummer, verdieping, deur, bel), e-mailadres, telefoonnummer, overige opmerkingen over de bestelling

Wie heeft er toegang toe? Alleen de verantwoordelijke voor de verwerking

Duur van de gegevensverwerking: 5 jaar na voltooiing. E-mailadres, telefoonnummer en andere opmerkingen worden verwijderd nadat de dienst is voltooid (met uitzondering van punt 7).

Gegevensoverdracht: koeriersbedrijf, opslagprovider.

Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens: de betrokkene kan geen bestelling plaatsen op de website.

Houd er rekening mee dat als u geen toestemming geeft voor het gebruik van uw e-mailadres en telefoonnummer voor marketingdoeleinden (zie punt 7), deze gegevens worden verwijderd nadat de dienst is voltooid.
Een factuur uitreiken

Doel van de verwerking: contact via e-mail, op basis van het invullen van een aanvraagformulier door de betrokkene, waarbij de betrokkene toestemming moet geven voor de Aanvraag voor voorstel in de vorm van een factuur of een boekhoudkundige bon

Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst - Artikel 6 (1) (b) GDPR, noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting - Artikel 6 (1) (c) GDPR, Sectie 45 van Wet XCII van 2003 op de Belastingwet, Sectie 169 (2) van de Wet op de Belastingwet

Betrokken categorieën: klanten die bestellingen plaatsen via de website

Verwerkte gegevens: factuurnaam, factuuradres (provincie, gemeente, postcode, straatnaam, huisnummer, verdieping, deur, bel), betaalmethode, uitgifte, uitvoering, betaaldatum, productnaam, netto- en brutoprijs van producten, totaalbedrag van bestelling

Wie heeft er toegang toe? Alleen de verantwoordelijke voor de verwerking

Duur van de gegevensverwerking: acht jaar in overeenstemming met Sectie 169 (2) van de Wet op de boekhouding

Gegevensoverdracht: facturen worden naar de boekhouder verzonden. De facturen worden naar de boekhouder gestuurd.

Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens: de betrokkene kan geen bestelling plaatsen op de website.

Marketingcontacten: versturen van nieuwsbrieven, telemarketing

Doel van gegevensverwerking: informatie over kortingen, promoties, nieuwe productlanceringen

Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming van de betrokkene - artikel 6, lid 1, onder a) GDPR.

U kunt uw toestemming geven door de selectievakjes aan te vinken wanneer u uw bestelling plaatst, en u kunt zich op elk gewenst moment abonneren op onze nieuwsbrief en telemarketingdienst door op dit menu-item op de Website te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder opgaaf van reden, door een e-mail of een papieren verzoek te sturen, of u af te melden via de link in de nieuwsbrief. Als u uw toestemming intrekt, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd (zie punt 12.3).

Categorieën betrokkenen: klanten die toestemming geven voor gegevensverwerking voor marketingdoeleinden

Verwerkte gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer

Wie heeft er toegang toe? Alleen de verantwoordelijke voor de verwerking

Duur van de verwerking: tot de intrekking van de toestemming van de betrokkene.

Gegevensoverdracht: hostingprovider.

Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens: de betrokkene ontvangt geen nieuwsbrieven, telefonische informatie over actuele kortingen, promoties, nieuw geïntroduceerde producten.
Behandeling van kwaliteitsklachten

Doel van de verwerking: het behandelen van kwaliteitsklachten over de diensten van de Gegevensverwerker.

Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst - Artikel 6 (1) (b) GDPR, noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting - Artikel 6 (1) (c) GDPR, Artikel 17/A (3)-(7) van Wet CLV van 1997 inzake consumentenbescherming.

Categorieën van betrokken personen: klant die een klacht of bezwaar indient

Verwerkte gegevens: het unieke identificatienummer van de klacht, de naam en het adres van de consument, de plaats en het tijdstip van de klacht, de wijze van indiening van de klacht, de lijst van documenten, dossiers en andere bewijsstukken die door de consument zijn overgelegd, de omschrijving van de klacht, de plaats en het tijdstip van registratie van de melding en de naam van de persoon die de melding heeft geregistreerd, de handtekening en, in geval van herroeping, het product.

Wie heeft er toegang toe? Alleen de verantwoordelijke voor de verwerking

Duur van de gegevensverwerking: vijf jaar voor de kopieën van de notulen van de klacht en de schriftelijke antwoorden op de klachten overeenkomstig artikel 17/A (7) van de Wet op de bescherming van consumentenrechten en fundamentele vrijheden, en twee jaar voor de kopieën van de vermeldingen in het klantenregister.

Gegevensoverdracht: geen.

Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens: de betrokkene kan zijn/haar consumentenrechten niet uitoefenen.
Contact opnemen met de gegevensbeheerder

Wij wijzen u erop dat als u per e-mail contact opneemt met de Gegevensverwerker en informatie of inlichtingen vraagt over het product of de dienst van de Gegevensverwerker voordat u een bestelling plaatst, de Gegevensverwerker op de hoogte is van uw persoonsgegevens in de e-mail. Wij informeren u dat u toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens in dit geval door het versturen van het bericht (Artikel 6(1)(a) GDPR).

Doel van de verwerking: informatie, beantwoorden van een vraag

Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming van de betrokkene - artikel 6, lid 1, onder a) GDPR.

U geeft uw toestemming door het bericht te verzenden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder opgaaf van reden, door een e-mail of een papieren verzoek te sturen. Als u uw toestemming intrekt, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd (zie punt 12.3).

Betreffende categorieën: klanten die een bericht verzenden

Verwerkte gegevens: naam, e-mailadres

Wie heeft er toegang toe? Alleen de verantwoordelijke voor de verwerking

Duur van de verwerking: berichten worden verwijderd zodra de communicatie is beëindigd (tenzij er een ander verwerkingsdoel is).

Gegevensoverdracht: geen.

Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens: de betrokkene kan geen vragen stellen via e-mail.
Informatie over cookies

Een cookie is een pakketje met variabele alfanumerieke informatie dat door een webserver wordt verzonden en op de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen voor een vooraf bepaalde periode. Door het gebruik van cookies kan de Gebruiker bepaalde gegevens opvragen en zijn internetgebruik controleren.

De Verantwoordelijke informeert de Betrokkene dat de Verantwoordelijke Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Conversion Tracking gebruikt om het aantal bezoeken aan de Website te meten en het gedrag van zijn bezoekers te volgen, statistieken op te stellen en de doeltreffendheid van zijn reclame te controleren.

Deze programma's plaatsen cookies op de computer van de gebruiker die gebruikersgegevens verzamelen. Bezoekers van de Website (Gebruikers) kunnen toestemming geven voor het gebruik van Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Conversion Tracking programma's door de Gegevensverwerker in de pop-up pagina, en ze geven ook toestemming voor het monitoren en volgen van hun gebruikersgedrag en voor het gebruik van alle diensten die door de programma's aan de Gegevensverwerker worden geleverd.

Daarnaast heeft de gebruiker de mogelijkheid om zich op elk gewenst moment af te melden voor toekomstige registratie en opslag van cookies, zoals hieronder beschreven. Volgens Google maakt Google Analytics voornamelijk gebruik van first-party cookies om te rapporteren over de interacties van bezoekers op uw website. Deze cookies registreren alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Browsers delen hun eigen cookies niet tussen domeinen. Zie voor meer informatie over cookies de Google Ads and Privacy FAQ op https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/.

Google Analytics

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt Google Analytics in de eerste plaats om statistieken te produceren, onder meer om de doeltreffendheid van zijn activiteiten te meten. Door het programma te gebruiken, verkrijgt de Gegevensbeheerder voornamelijk informatie over het aantal bezoekers van zijn Website en de tijd die op de Website wordt doorgebracht. Het programma herkent het IP-adres van de bezoeker en kan zo nagaan of de bezoeker een terugkerende of nieuwe bezoeker is, en kan ook nagaan welk pad de bezoeker op de Website heeft afgelegd en waar hij of zij naartoe is gegaan.

Google Remarketing (Momenteel niet in gebruik)

Naast de gebruikelijke gegevens van Google Analytics verzamelt de Gegevensbeheerder ook gegevens van de DoubleClick-cookie door gebruik te maken van het Google Remarketing-programma. De DoubleClick-cookie wordt gebruikt om de remarketingdienst te gebruiken, die er voornamelijk voor zorgt dat bezoekers van de Website vervolgens worden blootgesteld aan de advertenties van de Beheerder in gratis advertentieruimten van Google. De Gegevensbeheerder gebruikt Google Remarketing voor zijn online reclame. De advertenties van de Gegevensbeheerder worden ook weergegeven op websites door externe serviceproviders, zoals Google. De Gegevensbeheerder en externe serviceproviders, zoals Google, gebruiken hun eigen cookies (zoals Google Analytics-cookies) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-cookie) samen om eerdere bezoeken van gebruikers aan de Website te volgen en om advertenties te optimaliseren en weer te geven.

Google AdWords conversietracking

Het doel van Google AdWords conversietracking is om de Gegevensbeheerder in staat te stellen de effectiviteit van AdWords-reclame te meten. Dit wordt gedaan door middel van cookies die op de computer van de Gebruiker worden geplaatst, die 30 dagen blijven staan en geen persoonlijke gegevens verzamelen.

Het doel van het gebruik van de bovenstaande cookies is het meten van het aantal bezoeken aan de site en het maken van verkeersanalyses door het verzamelen van geanonimiseerde verkeersgegevens. Met deze gegevens kan de betrokkene niet direct of indirect worden geïdentificeerd.

Cookies uitschakelen

U kunt het gebruik van cookies verwijderen in uw internetbrowser of ze uitschakelen in de privacyinstellingen van uw browser. U kunt hulp vinden op de volgende links:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer.

Gebruikers die niet willen dat Google Analytics rapporteert over hun bezoek, kunnen een browserextensie installeren om Google Analytics te blokkeren. Deze add-on instrueert de Google Analytics JavaScript scripts (ga.js, analytics.js, en dc.js) om te stoppen met het versturen van bezoekinformatie naar Google.

Om de webactiviteit van Analytics uit te schakelen, gaat u naar de afmeldingspagina van Google Analytics en installeert u de extensie in uw browser. Meer informatie over het installeren en verwijderen van de add-on vindt u in de Help van uw browser.
Rechten van de betrokkenen

11.1. Recht op toegang

Betrokkenen hebben het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens, in het bijzonder over het doel van de verwerking, de rechtsgrondslag van de verwerking, de verwerkte persoonsgegevens, de identiteit van de gegevensverwerker en het recht om een klacht in te dienen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de informatie kosteloos aan de betrokkene. Indien het verzoek van de betrokkene duidelijk ongegrond of buitensporig is, in het bijzonder vanwege het repetitieve karakter ervan, heeft de verantwoordelijke voor de verwerking het recht om een redelijke vergoeding te eisen (in het geval van informatie op papier: 30 HUF per vel).

De aanvraag kan elektronisch of per post worden ingediend, waarvoor de regels in punt 14 worden uiteengezet.

De Gegevensverwerker beantwoordt het verzoek in begrijpelijke vorm binnen de kortst mogelijke tijd vanaf de datum van het verzoek, maar niet later dan 25 dagen.

11.2. Recht op correctie

De betrokkene kan verzoeken om rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens als deze niet correct zijn. Hij/zij heeft ook het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek onderzoekt de verantwoordelijke de rechtmatigheid van het verzoek. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking het verzoek van de gebruiker ongegrond acht en weigert eraan te voldoen, stelt hij de betrokkene binnen 25 dagen na ontvangst van het verzoek schriftelijk op de hoogte van de weigering en de redenen voor de weigering, samen met de oplossing.

Recht op wissen

De verantwoordelijke voor de verwerking verwijdert de persoonsgegevens van de betrokkene indien:

de verwerking onwettig is;
de betrokkene zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking;
de persoonsgegevens van de Gebruiker onvolledig of onjuist zijn en deze situatie niet rechtmatig kan worden verholpen, op voorwaarde dat verwijdering niet bij wet is uitgesloten;
het doel van de verwerking is beëindigd;
op bevel van een rechtbank of de nationale autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie.

De door de betrokkene gevraagde verwijdering kan alleen betrekking hebben op de verwijdering van gegevens die zijn verwerkt op basis van zijn of haar toestemming, en heeft daarom geen invloed op de reikwijdte van gegevens die onderworpen zijn aan wettelijk verplichte verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking is echter gerechtigd om de persoonsgegevens van de betrokkene te verwerken, ook nadat de betrokkene om verwijdering heeft verzocht, indien de verwerking van de gegevens van de betrokkene noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van wettelijke verplichtingen of de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De aanvraag moet worden ingediend zoals beschreven in punt 14.

11.4. Recht op beperking van de verwerking

Op verzoek van de betrokkene beperkt de verantwoordelijke voor de verwerking de verwerking in de volgende gevallen:

de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist, in welk geval de beperking geldt voor de periode die nodig is om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
de gegevensverwerking onwettig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking; in dit geval geldt de beperking voor de periode totdat is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

De aanvraag moet worden ingediend zoals beschreven in punt 14.

11.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt, in een machineleesbaar formaat te ontvangen of om de verantwoordelijke voor de verwerking deze gegevens te laten doorgeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking die door de betrokkene is aangewezen, wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene of op een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder a) en b), GDPR).

De aanvraag moet worden ingediend zoals beschreven in punt 14.

11.6. Recht op bezwaar

De Betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens indien de verwerking of overdracht van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde (behalve in het geval van verplichte verwerking).

De betrokkene kan een verzoek indienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig punt 14.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking van mening is dat het bezwaar van de betrokkene gerechtvaardigd is, verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging.

Remedies

In het geval van onwettige gegevensverwerking of weigering van een verzoek om informatie, rectificatie, wissing, beperking, gegevensportabiliteit of bezwaar, kan de betrokkene contact opnemen met de nationale autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (Adres: 1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postadres: 1530 Boedapest, Pf.:5; E-mailadres: [email protected]) of de rechtbank van zijn/haar woon- of verblijfplaats.

Regels betreffende het verzoek van de betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking

De betrokkene stuurt de in deze kennisgeving vermelde verzoeken en de intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking schriftelijk naar het volgende adres:

E-mail: [email protected]

De verantwoordelijke voor de verwerking onderzoekt de ontvangen verzoeken en voldoet uiterlijk 25 dagen na ontvangst van het verzoek aan het verzoek, of, indien de verantwoordelijke voor de verwerking het verzoek van de betrokkene ongegrond acht en weigert aan het verzoek te voldoen, stelt hij de betrokkene binnen 25 dagen na ontvangst van het verzoek schriftelijk in kennis van de weigering en de redenen voor de weigering, samen met de genoegdoening. De verantwoordelijke voor de verwerking zendt alleen een schriftelijke kennisgeving aan de betrokkene in geval van weigering van het verzoek, met uitzondering van de in punt 11.1 bedoelde verzoeken.

De verantwoordelijke voor de verwerking beschouwt een verzoek per e-mail alleen als authentiek als het is verzonden vanaf een e-mailadres dat al door de betrokkene is opgegeven en als persoonsgegevens wordt behandeld. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het recht om aanvullende gegevens te vragen om de betrokkene te identificeren in geval van twijfel of de persoon die de gegevens opvraagt de betrokkene is.

Procedure in geval van een datalek

Inbreuk op gegevens: onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens.

Als u zich bewust wordt van een datalek zoals hierboven gedefinieerd met betrekking tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt door de Gegevensverwerker, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de contactgegevens onder punt 9. De verantwoordelijke voor de verwerking onderzoekt de inbreuk onmiddellijk en stelt de nationale autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie binnen 72 uur na ontdekking op de hoogte van de inbreuk, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, en neemt maatregelen om het incident te verhelpen. De verantwoordelijke voor de verwerking houdt een register bij van incidenten op het gebied van gegevensbescherming.

Aanvaarding en wijziging van de Privacykennisgeving

De getroffen personen in de Website of door een bestelling te plaatsen, aanvaardt u de voorwaarden van dit Privacybeleid.

De Gegevensverwerker heeft het recht om deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Privacyverklaring zal op de Website worden gepubliceerd.

Ingangsdatum: 1 mei 2022.

nl_NLDutch
Abonnement op de nieuwsbrief

Abonnement op de nieuwsbrief

Om alleen geïnformeerd te worden over wat je wilt weten.

Succesvolle inschrijving!

Ik realiseer mezelf!

Ik wil een website! Webserve.hu

Blijf langer! :)

Met een geschenk we wachten!
Wil je meer succes hebben?

 

Kies tussen een website creatie korting of een gratis website mini audit. Vertel ons hier welke u verkiest.